Inicjatywa pracownicza wprowadza w błąd

Inicjatywa pracownicza wprowadza w błąd – OZZ Inicjatywa Pracownicza w Teatrze Polskim we Wrocławiu wprowadziła w błąd organizatora konkursu na dyrektora.

Nie dość, że OZZ Inicjatywa Pracownicza wprowadziła w błąd zarówno p.o. dyrektora, jak i organizatora konkursu na dyrektora Teatru Polskiego i niesłusznie zabrała jedno miejsce w komisji konkursowej “Solidarności”, to jeszcze UMDW próbuje zwalić winę na dyrektora Budzanowskiego i zrobić z niego kozła ofiarnego.

Inicjatywa pracownicza wprowadza w błąd

Wrocław. Oświadczenie p.o. dyrektora Teatru Polskiego

W odpowiedzi na telefoniczne zapytanie Dziennikarza TVP Wrocław, Pana Michała Torza oraz w odniesieniu do artykułu w Gazecie Wyborczej “Teatr Polski Marszałek wysyła kolejną kontrolę do Teatru Polskiego, bo radna PiS dopatrzyła się nieprawidłowości” Magdaleny Kozioł z 2 września 2019 informuję o poniższych faktach.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, jako organizator konkursu w dniu 4 września 2019 r. podjął uchwałę nr 1171/VI/19 w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu.

Nie jest mi znana przyczyna unieważnienia konkursu, ponieważ uchwała nie zawiera uzasadnienia.

Można jedynie domniemywać, że przyczyną jest prawomocne postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia X Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych odnoszące się do jednego z członków komisji konkursowej OZZ Inicjatywa Pracownicza. W tym miejscu pragnę wskazać, że zgodnie z art. 16 ust 4 pkt 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej który stanowi, że w skład komisji konkursowej powinno wchodzić dwóch przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu art. 253 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881 oraz z 2018 r. poz. 1608), działających w tej instytucji kultury.

W świetle powyższego oraz postanowienia Sądu konkurs mógł być dalej procedowany, a wystarczającym ze strony Zarządu Województwa Dolnośląskiego było uzupełnienie składu Komisji Konkursowej o drugiego przedstawiciela zakładowej organizacji związkowej reprezentatywnej, czyli Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ “Solidarność”.

Informacja, którą przekazałem organizatorowi konkursu Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu – wynikała z oświadczeń złożonych przez funkcjonujące w Teatrze Polskim we Wrocławiu organizacje związkowe. Nie miałem podstaw przypuszczać, że jestem wprowadzony w błąd przez Organizację Związkową OZZ Inicjatywa Pracownicza odnośnie liczby ich członków.

W pierwszej kolejności chciałbym zwrócić uwagę na fakt, iż Sąd w uzasadnieniu wskazał i ustalił, że na dzień 31.12.2018 r. Zakładowa Organizacja Związkowa OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Teatrze Polskim we Wrocławiu liczyła 24 członków, co oznacza że co do zasady byłaby reprezentatywna – jak przekazałem Organizatorowi Konkursu. Sąd Rejonowy we Wrocławiu stwierdził jednak, iż trzech członków tego związku należało jednocześnie do innego związku zawodowego, co prowadzi do utraty reprezentatywności przez ten związek. Tej informacji jako p.o. Dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu nie tylko nie miałem, ale również nie miałem prawa mieć, gdyż przepisy prawa związkowego nie dają Dyrektorowi możliwości nie tylko weryfikowania, ale również posiadania wiedzy na temat nazwisk członków związków zawodowych z uwagi na ich ochronę związkową i ochronę danych osobowych.

W świetle orzeczenia Sądu mogę twierdzić, że jako p.o. Dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu zostałem wprowadzony w błąd przez OZZ Inicjatywę Pracowniczą, którą podała nieprawdziwe dane odnośnie swojej liczebności. W tych okolicznościach nadużyciem jest twierdzenie przez przedstawicieli UMWD, że jako p.o. Dyrektora wprowadziłem w błąd organizatora konkursu. W błąd wszystkich zarówno mnie jako p.o. Dyrektora jak i UMWD jako organizatora konkursu wprowadził związek zawodowy OZZ Inicjatywa Pracownicza.

Zakładając, że p.o. Dyrektora poinformowałby organizatora w odpowiedzi na zapytanie w lutym o reprezentatywność IP , że związki te nie są reprezentatywne (takiej wiedzy nie mógł posiadać) do komisji konkursowej skierowani zostaliby dwaj przedstawiciele NSZZ Solidarność. W wyniku przywołanego Wyroku Sądu Rejonowego Organizator może więc wyłączyć z konkursu przedstawiciela IP a w to miejsce powołać 2 członka NSZZ Solidarność gdyby kontynuował konkurs.

Materiał nadesłany
05-09-2019

http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/279415.html%0A


#TeatrPolskiWeWrocławiu